دخمه های شریف آباد

توسط: Mehdi در 23-07-1393, 09:05

دخمه محلي است که زرتشتيان از دير باز تا حدود چهل سال پيش، اموات خود را طبق اصول، فرهنگ و آداب و سنن مذهبي خود و طي انجام مراسم ويژه در آن مي نهادند تا طعمه کرکس هاي کوه هاي اطراف شوند. وسط فضاي ميان تهي دخمه چاهي وجود دارد که به "استودان" معروف است و استخوان هاي به جاي مانده از اجساد را داخل آن مي ريختند.دخمه های شریف آباد؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

دخمه های شریف آباد؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

دخمه های شریف آباد؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی

دخمه های شریف آباد؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی
دخمه های شریف آباد؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی اردکانی


پس از مدتي و طي مراسمي خاص، محوطه داخل دخمه جارو و ضد عفوني مي شد و بار ديگر دخمه مذکور مورد استفاده قرار مي گرفت. در حقيقت محوطه داخلي دخمه ها مانند گورستاني بود که چندين بار از آن استفاده مي شد.


دخمه های شریف آباد؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی


دخمه های شریف آباد؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی
دخمه های شریف آباد؛ اردکان؛ یزد؛ عکس از حامد احسانی اردکانی


دخمه شریف آباد در شهرستان اردکان در استان یزد نیز یکی از این دخمه ها بوده که مورد استفاده قرار می گرفته است.

 

 


برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:برخی شهرهای مهم نزدیک اینجا: