شادگان

توسط: Mehdi در 1-07-1393, 08:38
شهرستان "شادگان" در جنوب خوزستان قرار داشته و به وسیله رودخانه جراحی که ترکیبی از دو رود "مارون" و "علاء" است و از کوهستان های "منگشت" سرچشمه گرفته، سیراب می گردد. نام قدیم شادگان ، "دراک" بوده که از ترکیب دو کلمه "دارا" و "ارک" ساخته شده است. اعراب آن را معرب كرده و "دورق" نامیدند. دورق یکی از شهرهای قدیم ایران، سابقه تاریخی طولانی داشته که به تدریج ویران شد و از میان رفت. شادگان در دوره ای از تاریخ نیز به نام "فلاحیه" نامیده شده است. 

ابودلف جهانگرد عرب در قرن چهارم هجری از ساختمان ها و آتشکده هایی که به دست "قباد بن دارا" پادشاه ساسانی، در شادگان ساخته شده یاد می کند. "ابن حوقل"، "اصطخری" و "یاقوت حموی" به پرده دیبا و بافته های زیبای آن شهر و همچنین وجود آب های گرم و گوگردی در آن منطقه اشاره دارند.