مسجد جامع شهرضا

توسط: Mehdi در 30-06-1393, 05:56
مسجد جامع از آثار مربوط به عهد سلجوقیان در ابتدای بازار شهرضا واقع شده، دارای گنبدی مرتفع و یک مناره می باشد که از آجر ساده است.

برخی دیدنی های مهم نزدیک اینجا:
برخی سفرنامه های این منطقه: