قله الوند

توسط: Mehdi در 23-06-1395, 14:34

كوهستان الوند در جهت جنوب غربي و جنوب شهر همدان قرار دارد. الوند از چند نظر هميشه مورد توجه علاقمندان به طبيعت كوهستان است. كوهنوردان و كوه پيمايان، علاقمندان مطالعه و تحقيق در طبيعت، بيشتر از هر كس از طرفداران هميشگي الوند هستند. 


زمستانهاي پوشيده از برف و يخ، بهاران پر سبزه با آلاله هاي وحشي است، گياهان خودرو و تنوع آنها نه تنها ساعتها بلكه روزها و ماهها هر فرد پژوهنده و شيفته طبيعت را سرگرم مي نمايد. گله داران از هزاران سال پيش تا امروز شكارچيان در همه ايام به نحوي سر در دامن الوند دارند و از نعمات سرشار طبيعي آن بهره مي برند. بي شك الوند در آفرينش افسانه باستاني همگتانه نقشي سازنده و پايدار داشته است. 


الوند كوهي است سرفراز نه سركش، طبيعت الوند مفرح و زندگي ساز است نه مخرب و تهديد كننده. به همين دليل نخستين گروه آريائيها در حدود سه هزار سال پيش كه به دامنه هاي آن رسيدند، دل از طبيعت فريبنده آن بر نگرفتند و در دامان آن ساكن گرديدند و تاريخ شكوهمند ايران هميشه جاويد را پي افكندند.